Forslaget i sin helhed

Interesseorganisationen Ret Til Forsvar arbejder for, at det skal være lettere for lovlydige danskere at forsvare sig selv og andre effektivt mod kriminalitet og terrorisme. Selvforsvar, bevæbnet eller ej, skal som altid være proportionel ift. faren, ske så skånsomt og værdigt som muligt og under hensyntagen til de øvrige omgivelser. Argumenterne for dette finder du her.

Kort formuleret lyder forslaget:

“Statsborgere over 25 år, der kan vandelsgodkendes på niveau med politibetjente, og som selv betaler og består en skydeuddannelse og jævnlige skydeprøver på niveau med gadebetjente, bør have ret til at bære pistol til selvforsvar.”

Forslaget i sin helhed:

Vi ønsker, at danske statsborgere over 25 år (først da er mænds hjerne færdigudviklet), der kan vandelsgodkendes på niveau med politibetjente og som har betalt og bestået en skydeuddannelse på niveau med gadebetjente og består jævnlige skydeprøver på niveau med gadebetjente, bør have ret til at bære pistol til selvforsvar jf. Straffelovens §13 og §14 (nødværge og nødret). Med vandelsgodkendelse menes, at man ligesom politibetjente som udgangspunkt skal være straffri, ikke have taget doping og at man skal kunne sikkerhedsgodkendes. Ligesom ansøgere til politiets uddannelser vil historik med psykisk sygdom eller psykiatriske diagnoser som udgangspunkt også betyde afslag på ansøgning om lov til at bære pistol til selvforsvar. Personer med relation til voldelige eller anti-demokratiske politiske eller religiøse miljøer skal heller ikke kunne vandelsgodkendes. Vandelsgodkendelsen skal genvurderes hvert 4. år eller efter behov.

Skydeuddannelse og skydeprøver kan varetages af politiet eller af godkendte skytteforeninger. Skytteforeninger har særlig underretningspligt, hvis et medlem med ret til at bære våben til selvforsvar, udviser uforsvarlig eller anden form for bekymrende adfærd.

Ret til at bære pistol i det offentlige rum kræver aktivt medlemskab af en skytteklub (mindst 6 registrerede træninger årligt) for at sikre, at våbenhåndtering og træfsikkerhed vedligeholdes. Skydeprøve skal bestås samme antal gange årligt, som gældende regler for gadebetjente. Skydeprøven skal gennemføres med et våben, man har registreret som selvforsvarsvåben. Skydevåben som udelukkende er registreret til selvforsvar i eget hjem, underlægges ikke dette krav (indledende krav og skydeuddannelse skal dog opfyldes).

Våben som tiltænkes brug til selvforsvar skal registreres med dette formål. Hylstre/føringsmidler skal dække aftrækker og aftrækkerbøjle, samt kunne fastholde våbnet sikkert under fysisk aktivitet (hoppe, bukke, løbe). I forbindelse med pligtige skydeprøver kontrolleres våben og føringsmidler for at sikre, at det er i forsvarlig stand til brug i det offentlige rum. Opbevaring af våbnet udenfor brug til selvforsvar skal ske efter gældende regler for sportsskyttevåben.

Man må højest bære 1 pistol til selvforsvar udenfor hjemmet. Der må være isat magasin, men der må ikke være ammunition i selve kammeret, når pistolen bæres. Pistolen skal bæres skjult i et dertil egnet hylster/føringsmiddel for at mindske risikoen for tyveri. Der må medbringes højest 2 magasiner, når en pistol bæres til selvforsvar. Al medbragt ammunition skal isættes magasinerne, og man må ikke medbringe yderligere ammunition end det, der kan være i de 2 magasiner. Man må ikke være påvirket af alkohol eller medicin, og ens dømmekraft og træfsikkerhed må ikke være påvirket af sygdom, fysiske skader eller søvnighed, når man bærer pistol til selvforsvar. Bruger man briller eller høreapperater til dagligt, skal dette også bæres, hvis man medbringer pistol til selvforsvar udenfor hjemmet.

Ansøgeren skal kunne forstå og svare/udfylde skriftlige og mundtlige instruktioner, dokumenter m.v. ifm. ansøgning, prøver og kontroller på dansk uden hjælpemidler eller støtte (undtaget: ordblindhed). Personer, som mister et våben som følge af ukorrekt omgang med eller opbevaring af våbnet, mister retten til at bære våben til selvforsvar i 3 år. Ligesom ved fratagelse af kørekort skal ansøgere efter denne periode opfylde samme krav og bestå samme prøver som personer, der ansøger for første gang.

Alle udgifter til ansøgning, uddannelse, prøver, kontroller og godkendelser afholdes af ansøgeren.

Økonomi

Det forventes, at skydeuddannelsen tager 2 uger og at prisen vil svare nogenlunde til prisen på et kørekort til bil. Udgifter til våben, våbenskab m.v. kommer let op på samme beløb.

Det koster pt. 840 kr. at søge godkendelse hos politiet til at bære peberspray. Det forventes, at ansøgning om vandelsgodkendelse til at bære våben ikke overstiger dette beløb væsentligt.

Dertil kommer faste udgifter til medlemskab af skytteklub, ammunition til træning og de jævnlige skydeprøver og vandelsgodkendelser. Det forventes, at udgiften til en skydeprøve ikke overstiger 400 kr. (det tager højest en halv at demonstrere, om man kan håndtere et våben forsvarligt og ramme målet, og at fremvise og få kontrolleret våben, ammunition og tilbehør). Det forventes, at udgiften til kontrol af våbenskabets type, stand og montering ligger på samme niveau, som fik man besøg af en håndværker i 30 minutter.

Samlet set vurderer vi, at de indledende udgifter vil være på omkring 30.000 kr. Dertil kommer forventet årlig udgift på 2.000-3.000 kr.

Ligesom det koster penge at tage et kørekort og eje en bil, vil det koste penge at tage en skydeuddannelse og eje en pistol til selvforsvar. Vi vurderer, at udgifterne er rimelige og kan afholdes af dem, der ønsker at prioritere det.

Andre våben til selvforsvar

Interesseorganisationen Ret Til Forsvar går også ind for, at andre våben – herunder peberspray og elektriske stunguns – kan kunne bæres til selvforsvar af lovlydige borgere. Pistoler dækker i vores terminologi også revolvere.